บทความ

สาระดี 1

Bangkok Reward บางกอก รีวอร์ด : ขอใบอนุญาต ชิงโชค จับสลาก จับรางวัล

     การที่รายการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุช่องต่างๆ เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปส่งข้อความผ่านบริการคลื่นวิทยุ (SMS) เพื่อทายผล แสดงความเห็น หรือตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัลนั้น โดยประชาชนทั่วไปนั้นทราบอยู่แล้วว่า แม้จะทายผล แสดงความเห็น หรือตอบปัญหาถูกต้องก็ยังไม่ได้รับรางวัลเนื่องจากมีผู้ส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ (SMS) จำนวนมาก จะต้องผ่านกรรมวิธีการเสี่ยงโชค ผู้ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการจัดรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จัดรายการที่จะได้รับค่าโฆษณาหรือค่าจัดรายการ เพราะเหตุว่ารายการนั้น ๆ จะได้รับความนิยม (Rating) จากผู้ชมรายการและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของผู้จัดรายการและผู้ดำเนินรายการในรายการ ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ชมรายการเช่นเดียวกัน จึงเข้าลักษณะเป็นการจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทำได้

     และจากการที่ผู้แทนบริษัท ฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการกำหนดอัตราค่าบริการส่งข้อความ SMS ที่ทางบริษัท ฯ เรียกเก็บจากให้บริการ SMS ขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าครั้งละ 3 บาท จากบริษัทผู้ให้บริการ เช่น บริษัท ก. ส่วนบริษัทผู้ให้บริการจำไปกำหนดราคาเรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่าเท่าใด จะไม่เป็นข้อห้ามเพราะถือว่าให้เป็นไปตามกลไกตลาดในการแข่งขันกับบริษัทผู้ให้บริการอื่น ๆ เช่น บริษัท ข. บริษัท ค. แต่เมื่อผู้ให้บริการดังกล่าวเก็บค่าบริการ เช่น 3 บาท 6 บาท หรือ 9 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว บริษัทผู้ให้บริการต้องจัดแบ่งผลกำไรให้กับบริษัท ฯ  จำนวน 25 % บริษัทผู้ให้บริการจะกำหนดราคาเท่าไร หรือนำส่งส่วนที่เกินกว่าส่วนแบ่ง 25 % ที่หักให้แก่บริษัท ฯ ไปแบ่งผลประโยชน์ให้กับผู้จัดรายการ วิทยุ หรือไม่ บริษัท ฯ ไม่สามารถทราบได้ และเมื่อได้สอบถามเพิ่มเติมว่า แม้ว่าอัตราค่าบริการค่า SMS จะจัดเก็บในอัตราครั้งละ 3 บาท บริษัท ฯ ก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าผู้จัดรายการ วิทยุ โทรทัศน์ จะได้รับส่วนแบ่งจากจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด หรือตามจำนวนที่ส่ง SMS หรือไม่ บริษัทฯ ก็ไม่สามารถทราบได้เช่นกัน

     ดังนั้น การส่ง SMSดังกล่าวเพื่อทายผล โดยไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า ผู้จัดรายการโทรทัศน์ วิทยุ จะได้แบ่งหรือมีผลประโยชน์จากรายได้อันเกิดจากอัตราค่าบริการจัส่ง SMS หรือส่วนแบ่งที่เกิดจากจำนวนครั้งในการจัดส่ง SMS นั้นโดยตรงหรือไม่ ผู้จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ อาจได้รับเงินค่าสนับสนุน ค่าจ้าง ในจำนวนที่แน่นอนโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแบ่งผลประโยชน์จากรายได้ของค่าบริการส่งข้อความดังกล่าว จึงย่อมเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการค้าหรือการประกอบอาชีพ สามารถขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคซึ่งกรณีดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน

     สำหรับการจัดให้มีการส่ง SMS โดยมีเจตนาเพื่อหารายได้จากส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการส่ง SMS เป็นรายได้หลัก ถือว่าเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยแท้ ดังนั้น การพิจารณาอนุญาตแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค จึงไม่จำเป็นที่จะต้องคำนึงว่าจะมีค่าบริการส่งข้อมูล SMS ในอัตราครั้งละเท่าใด แต่หากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการแบ่งผลประโยชน์จากค่าบริการส่งข้อมูล SMS แล้ว ไม่ว่าอัตราส่วนเท่าใด ก็ไม่เป็นการแถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค และไม่สามารถอนุญาตได้ อีกทั้งไม่สามารถออกใบอนุญาตเล่นการพนันได้ เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในกฎกระทรวง ในกรณีที่เจ้าพนักงานอนุญาตให้มีการเสี่ยงโชคแต่ภายหลังผู้รับอนุญาตไปรับผลประโยชน์มากว่าที่ขออนุญาตคือ มีการแบ่งผลประโยชน์โดยตรงจากรายได้ในการส่ง SMS ก็จะเป็นความผิดการพนัน

Bangkok Reward บางกอก รีวอร์ด : ขอใบอนุญาต ชิงโชค จับสลาก จับรางวัล

สาระดี 2

Bangkok Reward บางกอก รีวอร์ด : ขอใบอนุญาต ชิงโชค จับสลาก จับรางวัล

     กรณีที่ผู้จัดให้มีการส่งไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอลโดยผู้เข้าร่วมเล่นจะต้องซื้อไปรษณียบัตรเพื่อใช้ในการทายผลการแข่งขันฟุตบอลแล้วส่งมาชิงโชคอันเป็นการเล่นที่มีลักษณะทายผลการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งผู้เข้าร่วมมีแต่ได้ไม่มีเสีย สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อไปรษณียบัตรก็เป็นเพียงวิธีการเล่นที่อาศัยไปรษณียบัตรของบริษัทไปรษณียไทย จำกัด เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันตามปกติ นอกจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ผู้จัดรายการก็ไม่ได้รับทรัพย์สินจากผู้เข้าเล่นแต่อย่างใด มีเพียงผู้จัดรายการเท่านั้นที่จะต้องเสียทรัพย์สินเป็นรางวัลให้แก่ผู้เล่น การเล่นดังกล่าวจึงไม่เป็นการเล่นการพนัน

     สำหรับจัดให้มีการส่งไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอล และรางวัลให้แก่ผู้ที่ทายผลถูกต้อง โดยไปรษณียบัตรจะไม่ได้รับรางวัลทุกรายไป แต่จะต้องมีการจับสลากหาผู้โชคดีจากกลุ่มผู้ส่งไปรษณียบัตรที่ทายผลถูกตามเงื่อนไขที่ผู้จัดกำหนดไว้ การจัดให้มีการเล่นในลักษณะดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพเนื่องจากผู้จัดมีอาชีพเป็นผู้ประกอบกิจการด้านสื่อมวลชนที่มีรายได้จากผู้อุปถัมภ์รายการหรือค่าโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ของผู้จัดรายการ การจัดให้มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นการเพิ่มความนิยมของผู้ชมรายการ ซึ่งมีผลต่อการประกอบอาชีพ จึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน

Bangkok Reward บางกอก รีวอร์ด : ขอใบอนุญาต ชิงโชค จับสลาก จับรางวัล

สาระดี 3

การจัดชิงโชค กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

    กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เป็นแผนปฎิบัติการที่อาศัยกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการวางแผนและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ

 1. กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)
 2. กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy)
 3. กลยุทธ์ผสม (Push and Pull Strategy)
 1. กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)
  เป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เช่น การจัดแสดงสินค้า การแลกซื้อ การแจกของตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งจะมุ่งสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสนใจและต้องการสินค้า แล้วไปถามหาหรือซื้อสินค้าจากคนกลางที่เป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่ง ขณะเดียวกันคนกลางก็เกิดความต้องการสินค้าจากผู้ผลิต
 2. กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy)
  เป็นการผลักสินค้าของผู้ผลิตไปสู่คนกลาง โดยอาศัยพนักงานขายให้เป็นผู้ผลักดันสินค้าไปตามช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งจะต้องใช้การกระตุ้นพนักงานขายโดยเสนอผลตอบแทนต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานขายเกิดความพยายามในการขายสินค้าให้มากขึ้น เช่น การให้เงินรางวัลพิเศษกับพนักงานขายที่ทำยอดขายได้สูง การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
 3. ลยุทธ์ผสม (Push and Pull Strategy)
  เป็นการใช้กลยุทธ์ผลัก-ดึงรวมกันกล่าวคือใช้การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคร่วมกับการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลางและพนักงานขาย เช่น การประกวดจัดร้านคูปอง หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ผลักให้ร้านค้าปลีกนำสินค้ามาโชว์ ขณะเดียวกันก็ใช้การชิงโชค การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ของแจก ของแถม เพื่อดึงให้ลูกค้า มาซื้อสินค้าที่ร้าน เป็นต้น

สาระดี 4

การจัดชิงโชค (ขออนุญาตชิงโชค จับรางวัล จับสลาก แถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ)

     การจัดชิงโชค หรือการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค นั้นถูกควบคุมโดยรัฐ เป็นการเล่นที่รัฐต้องเข้าควบคุม เพราะเป็นกรณีที่รัฐต้องคุ้มครองโดยเฉพาะผู้บริโภค ทั้งยังเกี่ยวข้องต่อประชาชนและเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานของรัฐ ทั้งด้านสาธารณสุข ยาและอาหารเสริม การควบคุมปริมาณต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาผ่านสื่อสารมวลชน การที่สุมเสี่ยงต่อการมอมเมาประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การเข้าควบคุมความโปร่งใส การตรวจสอบจากหลายประเภทองค์กรสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ ดังนั้น ก่อนการเล่นชิงโชคทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานตามกฎหมายอันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นผู้จัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีความผิดซึ่งต้องรับโทษทางอาญา ทั้งโทษจำคุก ทั้งโทษปรับ ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง และต้องดำเนินการด้วยความถูกต้องอย่างรอบคอบตามที่กฎหมายทั้งหมดกำหนด

#การลงสื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ์/ทีวี/วิทยุ ต้องใช้ใบอนุญาต ประกอบการลงโฆษณาทุกครั้ง

สาระดี 5

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมชิงโชคซึ่งใช้หมายเลขโทรศัพท์และผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมาอ้างอิงในการให้หรือไม่ให้รางวัล

     บริษัท A ได้โฆษณาสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้ลูกค้าของตนทราบว่า ลูกค้าที่เปิดใช้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และหากหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ารายนั้นๆ มีหมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัวหลังตรงกับตัวเลขผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดปัจจุบัน 4 ตัวหลังเช่นกัน ลูกค้ารายนั้นจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำหนัก 5 บาท

     กรณีนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนว่า ระเบียบวิธีการเล่นการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนั้นได้กำหนดให้ดำเนินการได้วิธีการหนึ่งคือ ใช้วิธีการส่งข้อความ SMS หรือวิธีการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อชิงรางวัล โดยให้ใช้วิธีการเล่นด้วยการพิมพ์ข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมแล้วมาจับรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ส่วนวิธีการอื่นๆห้ามมิให้เล่นโดยเด็ดขาด

     การที่บริษัท A จัดกิจกรรมให้รางวัลแก่ลูกค้าเป็นทองคำหนัก 5 บาท ให้แก่ลูกค้าที่เปิดใช้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และหากหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ารายนั้นๆ มีหมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัวหลังตรงกับตัวเลขผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดปัจจุบัน 4 ตัวหลังเช่นกันนั้น ถือเป็นลักษณะการเสี่ยงโชคด้วยการอิงคุณสมบัติของลูกค้าซึ่งเปิดใช้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนั้นไม่สามารถทราบล่วงหน้าหรือในขณะนั้นได้อย่างแน่นอนว่าตนเองนั้นจะเป็นผู้ที่มีหมายเลขตรงกับตัวเลขผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่ จึงครบองค์ประกอบการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีการใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินกิจกรรมได้ ซึ่งบริษัท A ในฐานะผู้ดำเนินกิจกรรมนั้นจะต้องจัดชิงโชคด้วยวิธีการจับสลาก ส่วนวิธีการอื่นๆนั้นห้ามโดยเด็ดขาด อีกทั้ง การที่ดำเนินการโดยวิธีการนำเอาผลรางวัลของการเล่นการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลมาใช้เป็นเครื่องมือเสี่ยงโชคเพื่อให้รางวัล ถือเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่สามารถดำเนินการได้

สาระดี 6

Bangkok Reward บางกอกรีวอร์ด : ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

ฎ. 457/2483

     ได้ความตามโจทก์ฟ้อง และ จำเลยให้การรับว่าจำเลยประกอบการค้าจำหน่ายแป้งฝุ่นหอมระเด่น จำเลยได้จัดพิมพ์ภาพชุดระเด่นขึ้น ๑๒ ภาพ แต่ละภาพมีจำนวนไม่เท่ากัน แล้ว จำเลยสอดภาพนั้นไว้ในกล่องแป้งฝุ่นหอมระเด่นกล่องละ ๑ ภาพมีจำนวนเท่า ๆ กัน แล้วประกาศโฆษณา จำหน่ายแป้งนั้น เมื่อผู้ใดซื้อแป้งที่จำเลยสอดภาพและเก็บภาพไว้ได้ครบ ๑๒ ภาพไม่ซ้ำกัน ให้นำไปแลกเข็มขัดนากแบบคลีเมนต์ที่จำเลยได้ ๑ สาย แต่การที่จะได้ภาพต่างกันถึง ๑๒ ภาพจนแลกเข็มขัด ได้ ๑ สายนั้น ถ้าซื้อทั้งห่อเป็นชุด ๆ ละโหลในคราวเดียวกันก็ได้ภาพไม่ซ้ำกัน ถ้าซื้อปลีกย่อยไม่ครบชุดครบโหล ก็อาจได้ภาพซ้ำหรือไม่ซ้ำกันก็ได้ แต่ทั้งนี้จำเลยขายส่งไม่ได้ขายปลีก ผู้รับไปขายอาจขายปลีกหรือขายทั้งโหลก็ได้ 

     ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการเสี่ยโชคผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๘, ๑๔, พิพากษาปรับจำเลย ๕๐ บาท 

จำเลยฎีกา

     ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยได้สอดภาพระเด่นเข้าไว้ในกล่องแป้งที่จำเลยขายถ้าผู้ซื้อได้ภาพ ๑๒ ภาพไม่ซ้ำกันก็ได้เข็มขัดเป็นรางวัล ๑ สาย แต่ถ้าผู้ซื้อได้ภาพซ้ำกันแม้จะเป็น ๑๒ ภาพหรือมากเท่าใดก็ตามก็ไม่อาจได้รับรางวัลของจำเลยเมื่อมีการอาจได้และไม่ได้ดังนี้ เรียกว่าเป็นการเสี่ยงโชคตามความหมายของพระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ส่วนข้อที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยให้รางวัลแก่ผู้ซื้อโดยมิได้ขึ้นราคาแป้ง ไม่ควรมีผิดนั้นเห็นว่า เมื่อการกระทำของ จำเลยเป็นการเสี่ยงโชคย่อมเป็นความผิดดังกล่าวพิพากษายืนตามศาลล่าง

สาระดี 7

การอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ

     ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดขอบเขตวิธีการเล่น และผู้มีสิทธิ์ที่จะขออนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถือปฏิบัติและได้กำชับให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

     เนื่องจากยังมีบางจังหวัดได้อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนอกเหนือจากวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0207ว 1035 ลงวันที่ 14 กันยายน 2530 เช่น การเปิดฝาจุก หรือเปิดสลากห่อสินค้า หรือเปิดคูปองในสินค้า หรือเปิดคูปองสะสมภาพจนครบกำหนดที่บรรจุอยู่ในสินค้าก็พบโชคทันที และยังมีการฝ่าฝืนลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต เช่น มีการจ่ายหรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวัลอันส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมีให้เกิดกรณีปัญหาดังกล่าว และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม และเพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบ ธุรกิจกระทำการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบหรือหลอกลวงผู้บริโภค และป้องกันไม่ให้เป็นการมอมเมาประชาชน จึงขอให้กำชับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการพนันยึดถือหลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดดำเนินการธุรกิจในลักษณะที่จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคอย่างเคร่งครัดรัดกุมและเข้มงวดกวดขันเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่จะขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 จะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าขึ้นเองหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
 2. การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ให้ใช้วิธีการเล่นโดยการส่งชิ้นส่วนของสินค้าหรือบัตรสมนาคุณ หรือบัตรอื่น ๆ มาจับสลาก และต้องจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ส่วนวิธีการเล่นอย่างอื่นห้ามมีให้อนุญาตโดยเด็ดขาด
 3. รางวัลสมนาคุณจะต้องระบุว่า เป็นสิ่งของอะไร ราคาเท่าไหร่ และให้พิจารณาว่าราคาพอสมควรที่จะแถมพกหรือให้รางวัลหรือไม่ และห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนกันแถมพกหรือรางวัลตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต เช่น เงินสด บัญชีเงินฝาก เช็ค เป็นต้น
 4. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการตามข้อ 4 ข แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 17 พ.ศ. 2503 ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
 5. ให้ควบคุมและตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 โดยเคร่งครัด

สาระดี 8

การอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ

     ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกำชับแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว นั้น 

     เนื่องจากมีผู้ขออนุญาตบางรายฝ่าฝืนลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต เช่น มีการจ่ายหรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวัล มีการเล่นที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบหรือหลอกลวงผู้บริโภค และมีลักษณะเป็นการมอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงกับการเสี่ยงโชค ประกอบกับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตบางท้องที่ยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะรางวัลสมนาคุณซึ่งจะต้องระบุว่าเป็นสิ่งของอะไร ราคาเท่าไหร่ และให้พิจารณาว่าราคาสมควรที่จะแถมพกหรือให้รางวัลหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเป็นไปด้วยโดยถูกต้องตามกฎหมายจริงขอให้กำชับเจ้าพนักงานผู้ออกอนุญาตให้ถือปฏิบัติดังนี้

 1. ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสอบปากคำผู้ขออนุญาตให้ได้ความชัดเจนว่าแถมพกหรือรางวัลเป็นสิ่งของอะไร จำนวนเท่าไหร่ ราคามากน้อยเพียงใด
 2. ให้พิจารณาว่าราคาสิ่งของนั้นเหมาะสมพอสมควรกับการเล่นเอาหรือไม่ และจะต้องมีราคาไม่น้อยหรือมากจนเกินไป โดยพิจารณามูลค่าราคาสินค้าของผู้ขออนุญาตประกอบด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและมีให้เป็นการเล่นที่มอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงการเสี่ยงโชคมากจนเกินไป
 3. ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้ออกมริยาทออกมาอนุญาตให้แก่ผู้ขอจนกว่าจะตรวจสอบหรือสอบสวนจนเป็นที่แน่ใจว่าผู้ขออนุญาตมีสิ่งของพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ผู้เล่นที่ได้รับแถมพกหรือรางวัลและให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด
 4. ให้จังหวัดและอำเภอสอดส่อง ควบคุม ดูแลการ เล่นจัดให้มีแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดแล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

สาระดี 9

แนวทางการควบคุมวันอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน

     ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการควบคุมวันอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการพนันไปแล้วแต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติม ที่มีผลเปลี่ยนแปลงวันในการควบคุมวันจัดให้มีการเล่นการพนัน ดังนั้น เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันเป็นไปด้วยความเหมาะสมจึงได้วางนโยบายและระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางการควบคุมวันอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ดังนี้ 

 1. ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตงดออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ตามหมายกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นจำนวน 5 วัน
 2. อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อถือปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันโดยให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0307.4 / ว 1733 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 และแก้ไขให้ตัดวันฉัตรมงคลออกจากบ้านห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันรวมถึงให้เพิ่มเติมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี วันออกเสียงประชามติ สัปดาห์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองแห่งชาติ ในวันที่ 1-7 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันห้ามอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันทุกประเภท

สาระดี 10

แนวทางการควบคุมวันอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน

     ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมวันจัดให้มีการเล่นการพนันให้เกิดความเหมาะสมและไม่มีลักษณะเป็นการมอมเมาประชาชนอยู่หลายเรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งไม่สมควรกำหนดให้มีการเล่นการพนัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ใช้บังคับมานานแล้วและยังมีผลในทางปฏิบัติอยู่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในส่วนของภูมิภาคไม่อาจใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้องทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุม การจัดให้มีการเล่นการพนันอันเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการพนันเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันมีความเหมาะสมมีให้ประชาชนลุ่มหลงมัวเมาในการพนันจนละเลยการประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริต ป้องกันมีให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมอื่น ๆ โดยเฉพาะปัญหาสถาบันครอบครัวเพิ่มขึ้น จึงกำหนดแนวทางการควบคุมวันอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจควบคุมการพนันให้มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะเป็นการมอมเมาประชาชน 

     แนวทางกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมวันอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน

     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0307.4 / ว 1733 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 กำหนดแนวทางการควบคุมวันอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจควบคุมการพนันให้มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะเป็นการมอมเมาประชาชน เนื่องจากปัจจุบันได้มีมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติม ที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงวันในการควบคุมวันจัดให้มีการเล่นการพนัน ดังนั้น เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันเป็นไปด้วยความเหมาะสมจึงได้วางนโยบายและระเบียบแก้ไขเพิ่มเติม แนวทางการควบคุมวันอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ดังนี้

 1. การพนันให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน
  1. ให้อนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันได้เฉพาะในวันหยุดราชการเท่านั้น
  2. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเด็ดขาด
  3. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือวันที่ระลึกมหาจักรีบรมมาราชวงศ์ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
  4. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และวันออกเสียงประชามติ
  5. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันของสัปดาห์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแห่งชาติ
  6. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสั่งห้ามเอาไว้
 2. การพนันชกมวยมวยปล้ำ
  1. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเด็ดขาดเว้นแต่วันธรรมสวนะ
  2. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือวันที่ระลึกมหาจักรีบรมมาราชวงศ์ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  3. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และวันออกเสียงประชามติ
  4. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันของสัปดาห์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองแห่งชาติ
  5. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสั่งห้ามเอาไว้
 3. การพนันในงานกาชาดเฉพาะกาลเล่นชี้เป้า โยนห่วง โยนสตางค์ หรือวัตถุใด ๆ ตกเบ็ด จับสลากโดยวิธีใด ๆ ยิงเป้า ปาหน้าคน ปาหน้าสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ เต่าข้ามด่าน หมากแกว หมากหัวแดง และบิงโก
  1. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเด็ดขาดเว้นแต่วันธรรมสวนะ
  2. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือวันที่ระลึกมหาจักรีบรมมาราชวงศ์ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  3. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และวันออกเสียงประชามติ
  4. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันของสัปดาห์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองแห่งชาติ
  5. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสั่งห้ามเอาไว้
 4. การพนันสลากบำรุงการกุศลและสลากกาชาด
  1. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเด็ดขาดเว้นแต่วันธรรมสวนะ
  2. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือวันที่ระลึกมหาจักรีบรมมาราชวงศ์ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  3. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และวันออกเสียงประชามติ
  4. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันของสัปดาห์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองแห่งชาติ
  5. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันอื่นๆที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 5. การพนันอื่น ๆ
  1. ให้อนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันได้เฉพาะในวันหยุดราชการเท่านั้น
  2. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเด็ดขาดเว้นแต่วันธรรมสวนะ
  3. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือวันที่ระลึกมหาจักรีบรมมาราชวงศ์ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  4. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระหว่างเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และวันออกเสียงประชามติ
  5. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันของสัปดาห์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองแห่งชาติ
  6. ห้ามอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในวันอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง